Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Dominee C.P. de Boer Sliedrecht

In gesprek met dominee De Boer

Wilt u zich kort voorstellen?

Mijn naam is C.P. de Boer, geboren in 1975. Ik ben getrouwd en mag vader zijn van negen kinderen. Na mijn afstuderen aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, zijn we naar Werkendam verhuisd om de gemeente als predikant te dienen. Van 2003 tot en met 2010 hebben we daar gewoond. In 2010 zijn we verhuisd naar Urk en sinds kort (22 oktober 2016) dien ik de gemeente te Sliedrecht.

Kunt u uitleggen wat uw werk inhoudt?

Verschillende keren gebruikte ik het woord ‘dienen’ om mijn werk als predikant te omschrijven. Een predikant staat in dienst van de Heere God, zijn Zender. Hij gehoorzaamt Hem. Een predikant is door de Heere geroepen om te dienen onder de mensen. Hij dient hen. Om de Heere te gehoorzamen en mensen te dienen, heeft de Heere Zijn Woord gegeven. Luisterend naar Gods stem, vertelt een predikant Wie de Heere is, wie u en jij bent en hoe wij de Heere mogen leren kennen.

Op drie momenten wordt dit heel concreet zichtbaar:

  • Op zondag in de eredienst legt een predikant uit wat de Heere tot ons zegt.
  • Doordeweeks legt een predikant belangrijke Bijbelse woorden en thema’s aan jongeren van de gemeente uit, zodat zij Gods Woord beter leren verstaan en ook zelf naar Gods stem leren luisteren.
  • Tenslotte bezoekt een predikant zijn gemeenteleden, maar ook mensen buiten de gemeente, in allerlei situaties. Bijvoorbeeld op momenten van vreugde en dankbaarheid (kraambezoek, jubilea, etc.), maar ook in verdrietige situaties (ziekte, grote zorgen, overlijden en rouw, etc.).

De kern van deze drie verschillende momenten is Gods Woord. Een predikant is dus dienaar van Gods Woord.

Mag iemand van buiten de kerk bij u aankloppen?

De breedte en veelzijdigheid van een dienaar van Gods Woord, brengt je in aanraking met veel mensen, ook buiten de kerk. Rondom een begrafenis, een trouwdienst, een ziekenhuisbezoek of spontaan op straat en niet te vergeten via internet ontstaan regelmatig contacten met mensen die geen lid zijn van een kerk. Soms is dit contact persoonlijk, maar vaak ook via de mail. Aanleiding daarvoor is een gedownloade preek of een andere reden. Ook dan mag ik dienen door alleen maar uit te leggen wat de Heere zegt!

Hoe ervaart u uw ambt?

Het dienen van de Heere is breed, veelzijdig, intensief en persoonlijk. Het is soms ook zwaar. Het lijden van kinderen, jongeren en ouderen grijpt mij altijd aan. Toch kunnen juist dan ook een mooie dingen gebeuren. In zulke situaties ervaren wij vaak verlegenheid en machteloosheid. Wat moet je zeggen? Wat kun je doen? Vaak bitter weinig.

Ik mag Gods Woord openen. De Heere alleen kan en wil in zulke situatie helpend spreken. Hij wil mensen bij de hand nemen en hen met alles waaronder ze gebukt gaan brengen tot Hem. Hij kan en wil scherpe en pijnlijke vragen uit ons leven wegnemen. Soms zonder die te beantwoorden, maar daardoor ontstaat wel ruimte om te luisteren naar Zijn vertroostende stem. Ook ik moet luisteren, bijvoorbeeld om op adem te komen na een intensieve en zware periode in mijn werk.

Welke boodschap hebt u door te geven?

De kern van Gods Woord is ‘Luister naar de Heere!’ Dit klinkt makkelijk, maar is buitengewoon lastig. Het begint met de vraag of ik wel wil luisteren. In het algemeen luisteren we niet graag naar iemand anders of het moet in ons voordeel zijn. Luisteren naar de Heere vereist onvoorwaardelijke overgave aan Hem. Willen we luisteren?!

Gods stem is gelukkig niet afhankelijk van ons. Wanneer Hij spreekt, spreekt Hij met macht. Hij doorbreekt de innerlijke weerstanden en het felste verzet en leert ons om ons luisterend over te geven aan Hem. Het hart van Gods spreken, is het werk van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Sprekend tot ons vestigt God alle aandacht op Hem. Wie zit aan Jezus’ voeten en luistert naar Gods stem, is door God gevonden en wordt door Hem geleid.

Wie is God voor u?

Ook ik mag door genade aan Jezus’ voeten zitten. Het is mijn ervaring dat het luisteren naar Gods stem ootmoed en vreugde schept. Ootmoed, want waarom mag ik de Heere kennen? Waarom wil God mij kennen?! Deze vragen zijn in de loop van de jaren alleen maar verdiept. Mijn ervaring is dat luisteren mij niet ligt. Alleen maar luisteren naar Hem en te doen wat Hij zegt. Zonder eigen inspraak en overleg. Dat vraagt om onvoorwaardelijke overgave en volgen van Hem. Meerdere keren heeft de Heere mij moeten terughalen, omdat ik meende dat het luisteren nu wel voorbij was….

Zitten aan Jezus’ voeten geeft ook diepe vreugde. Hij is mijn vreugde, mijn vrede en mijn vertrouwen. Wie Hem kent, wordt door Zijn Vader gekend. Dit geeft ook rust en troost. Met alles wat er om ons heen gebeurt, wat je in je eigen leven kan meemaken, is de vreugde in Hem het rustpunt van mijn hart.

Waarom bent u predikant geworden?

Die vreugde is één van mijn drijfveren om dienaar van Gods Woord te zijn. Wie door genade de vreugde in God mag kennen, wil ook anderen daarin laten delen. Daarvoor hoef je geen predikant te worden, het begint al op de plaats waar de Heere je in dit leven gezet heeft. God dienen in je studie, gezin en werk.

Ik mag Hem dienen als dienaar van zijn Woord. Waarom? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik niet anders meer wil. Het zien hoe anderen de Heere mogen vinden, geeft een extra dimensie aan de vreugde in God die allen kennen, die naar Zijn stem mogen luisteren. Ik mag delen in de vreugde van een ander die samen met mij en andere christenen mag zitten aan Jezus’ voeten en mag luisteren naar Zijn stem. Dat is genade!