Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

De rode lijn in de Bijbel van hoop

Adam en Eva zijn God kwijt geraakt. Ze beseffen het direct: het is niet meer zoals het was. De eerste mensen vluchten bij God vandaan. Ze hebben daarmee wel een geweldig probleem. En wij met hen, de dood zit ons op de hielen. We moeten sterven. Maar in de Bijbel vind je toch een rode lijn van hoop.

Adam en Eva krijgen een belofte mee van God. Hij belooft dat er Iemand komt uit het nageslacht van Eva die verlossing zal brengen. Hij sticht vrede tussen God en mens, en bewerkt vijandschap tussen hem en de duivel. Maar wie is Hij? En hoe zal Hij verlossen? Dat is een lijn die je door het hele oude Testament ziet lopen.

De rode lijn wordt steeds duidelijker

In het begin van de Bijbel is dat nog verborgen. Het is alsof je in de bergen wandelt en er hangen grote dikke wolken. Je ziet niets van het uitzicht. Langzaam verdwijnen ze en zie je steeds meer. In de loop van de tijd wordt het steeds duidelijker uit welk geslacht de Verlosser geboren zal worden, maar ook hoe Hij zal verlossen.

Wie verlost de mens?

God geeft steeds meer aanwijzingen Wie verlossen zal. God zoekt het behoud van de mens. Steeds opnieuw komt Hij met zijn belofte. Langzaam wordt steeds duidelijker Wie de verlosser is en uit welk geslacht Hij geboren zal worden. Uiteindelijk loopt de lijn via het koningshuis van David naar de Heere Jezus.

Hoe komt er verlossing?

Vanwege een hongersnood in Kanaän zijn de kinderen van Jakob naar Egypte gegaan. Daar is genoeg brood te koop. Maar het nageslacht van Jakob wordt talrijk, het wordt een groot volk. De Farao, heerser van Egypte, ziet hen als bedreiging. Hij onderdrukt hen. Ze worden zijn slaven.

Belofte van bevrijding

God ziet de onderdrukking. wel en Hij belooft hen te verlossen uit Egypte. Hij belooft hen een nieuw land waar het goed toeven is. Een land van overvloed. Mozes verricht door Gods kracht grote wonderen. Maar de Farao wil niet luisteren. Hij wil zijn goedkope slavenkrachten niet laten vertrekken. Ze moeten blijven.

Verlossing van de slavernij

Uiteindelijk komt de laatste plaag waarmee God de Egyptenaren straft en Zijn volk verlost. De kinderen van Jakob krijgen de opdracht om een lammetje uit te kiezen wat helemaal gaaf is. Een mooi lammetje, een mannetje. Een aantal dagen blijft het in huis. De kinderen aaien het en raken eraan gehecht.

Na vier dagen moet het lam geslacht worden, het bloed van het geslachte lam wordt opgevangen en aan de deurposten gestreken. Want in de nacht voordat Israël uit Egypte vertrekt, zal er een engel het land Egypte bezoeken. Deze engel zal bij elk huis naar binnen gaan en de eerstgeborenen doden. In elk huis sterft het oudste kind, en ook het oudste dier. Behalve wanneer de engel het bloed van het lam aan de deurposten van het huis ziet. Dan gaat de engel voorbij. Deze geschiedenis laat zien dat God wil verlossen door bloed.

Verlossing door bloed

Ook later in het Oude Testament kom je allerlei rituelen tegen waar bloed vloeit. Die zijn een deel van het antwoord op de vraag: ‘Hoe worden we verlost?’ Het offer van het lam waarbij bloed vloeit, is het behoud van de offeraar. Door het bloed is verlossing mogelijk. Dat is de rode lijn in de Bijbel.

God laat zien dat verlossing van de zonde alleen mogelijk is wanneer er bloed vloeit. De schuld tegenover God is alleen met ons leven te betalen. Of ik betaal mijn schuld zelf of iemand anders betaalt voor mij.

Profetie van de Verlosser

Het bloed van de lammeren en bokken lossen onze schuld bij God niet in. Ze wijzen vooruit naar het offer van Iemand anders. Iemand uit het nageslacht van Eva, Abraham en David.

De Verlosser is Jezus

Het is ongeveer 580 jaar later. De tijd breekt aan waar mensen in de oudtestamentische periode met verlangen naar hebben uitgekeken. De profetieën uit het Oude Testament worden vervuld. Eindelijk is Hij daar: de Verlosser. Geboren uit de maagd Maria. Niet alleen Zoon van Mensen, maar ook Zoon van God.

Jezus is volmaakt goed

Jezus heeft zondeloos geleefd. Hij heeft altijd en overal het goede gedaan. Hij diende volmaakt God Zijn Vader. De Heere Jezus heeft vele zieken genezen. Hij had altijd het goede met de mensen voor en Hij stuurde niemand weg.

De dood van de Verlosser

Op het eerste gezicht loopt het slecht met Hem af. De Joodse leiders accepteren Hem niet. Ze erkennen niet de Hij de Verlosser, de Messias is. Ze willen maar één ding: Hij moet dood. Hij laat het duidelijk merken dat Hij de Zoon van God is, dat vinden ze godslasterlijk. Ze vaardigen een arrestatiebevel uit en Jezus wordt gevangen genomen. Ze boeien Hem, ze lachen Hem uit, slaan Hem in Zijn gezicht en bespugen Hem.

Onder druk van de Joodse leiders besluit de Romeinse stadhouder om het doodsvonnis te ondertekenen. Onschuldig was Hij. Nooit deed Hij iemand kwaad. Toch wordt zijn doodsvonnis voltrokken. Hij wordt op de meest wrede manier ter dood gebracht. Ze kruisigen Hem.

God de Vader rekent Hem de schuld toe van iedereen die door Hem gered wordt. Daarom wordt Hij verlaten door Zijn Vader. Helemaal alleen moet Hij de toorn van God dragen.

Verlossing is mogelijk!

Heel bewust verkondigt Jezus vanaf zijn kruis: Het is volbracht! Verzoening is mogelijk. De mens kan gered worden. Na Zijn sterven wordt Hij begraven. Maar dat is het einde niet. Jezus Hij Overwint de dood en staat weer op.

Hoe wordt je gered?

De Bijbel is er duidelijk over dat niet iedereen gered wordt. Vandaar de vraag: ‘Hoe wordt je gered?’ Jezus gaf Zijn leven en betaalde voor de zonde. Wil je gered worden? Vlucht tot Hem! Ga tot God en vraag Hem vergeving! Belijdt Hem alles wat je verkeerd heb gedaan. Dan belooft God dat Hij vergeving zal schenken.

Goed nieuws voor mensen

Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. De Bijbel heeft geweldig goed nieuws voor alle mensen. Jezus kan je redden, Hij wil je redden. Maar er is geen andere mogelijkheid. Geloof daarom in de Heere Jezus en je zult gered worden. Niet door zelf iets te doen, maar door het offer wat Jezus heeft gebracht.

Wil je meer weten?
Bijbelcursus volgen?

Of lees bijvoorbeeld het Bijbelboek Johannes.