Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Gods reactie op de zondeval

Gods reactie op onze zondeval kon niet uitblijven. De vorige keer zagen we wat erop de dag van de zondeval is gebeurd. Nu letten we op Gods reactie daarop.

De relatie met God is kapot

Door ongehoorzaam te zijn is de relatie met God nu stuk. Tussen God en ons is een scheiding gekomen. Adam en Eva kunnen God niet meer onder ogen komen. Ze durven en willen Hem niet meer te ontmoeten, terwijl de verhouding eerder nog zo goed was.

God maakt er geen einde aan

De eerste reactie van God is dat Hij de mens opzoekt. Hij roept ze tevoorschijn uit het struikgewas, waarin ze zich verstopt hebben. God maakt geen einde aan hun leven. Hij doodt Adam en Eva niet. Hij bewijst genade, dat is onverdiend.

Ze geven een ander de schuld

God vraagt Adam en Eva hoe ze weten dat ze naakt zijn. “Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?” Adam geeft antwoord. Hij geeft zijn vrouw de schuld: “Zij heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten.” Als God de vrouw ter verantwoording roept, geeft zij de slang de schuld: “De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.”

Sinds de zondeval is de mens geneigd om de schuld van zich af te schuiven. In plaats van eerlijk ervoor uitkomen wat je hebt gedaan. Het is niet eerlijk om met je vinger naar een ander te wijzen. Wie is er die dat nog nooit gedaan heeft?

Straf en belofte

Als eerste hoort de slang zijn veroordeling. Zij wordt vervloekt en zal zich voortaan door het stof moeten voortbewegen. Verder zorgt God voor vijandschap tussen de slang en de vrouw, en tussen het nageslacht van de slang en het Nageslacht van de vrouw. Met het woord ‘Nageslacht’ belooft God de komst van Zijn Zoon. Het is de eerste belofte in de Bijbel en wordt daarom ook wel ‘de moederbelofte’ genoemd.

Wat betekent de moederbelofte?

De mens heeft meer geloof en vertrouwen aan het woord van de slang dan aan het woord van God gehecht. Daarom is er vriendschap tussen ons en de duivel ontstaan. Tegelijkertijd is er vijandschap ontstaan tussen God en ons. God belooft dat Hij dit zal veranderen. Hij zal weer vijandschap tussen de duivel en de mens veroorzaken. Dit doet Hij door het zenden van Zijn Zoon, Die de duivel zal definitief zal verslaan. God zal de relatie tussen Hem en ons weer herstellen.

God belooft een nieuw begin

Wonderlijk dat God een nieuw begin maakt. Niet de partij die de scheiding veroorzaakt heeft, neemt dit initiatief. De mens heeft hier niet eens om gevraagd. Het is ook wonderlijk dat God al met een belofte komt, voordat Hij het oordeel over de mensen aankondigt.

De straf komt wel

Na deze belofte horen ook Eva en Adam de aankondiging van hun straf. De vrouw zal met pijn kinderen baren, naar haar man zal haar begeerte uitgaan en hij zal over haar heersen. De man zal te maken krijgen met een vervloekte aarde. Daaruit zullen voortaan doornen en distels voortkomen. De man zal voortaan met hard werken en zwoegen voor eten moeten zorgen. Alles is zo anders geworden dan in het paradijs.

De dood komt

God zegt ook dat de mens voortaan tot de aarde zal terugkeren. De mensen zullen sterven, terugkeren tot het stof. De dood is het gevolg van de zonde, de ongehoorzaamheid aan God. De dood was er eerder nog niet.

De dood uitgesteld

God had voorzegt: “Op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”. Adam en Eva zijn niet letterlijk gestorven op de dag van de zondeval. Wel op een andere manier zijn ze direct gestorven. De verhouding met God is verbroken. De mens beantwoordt niet aan het doel van zijn leven: God dienen. Daarom is de mens dood voor God. Wij zijn geestelijk dood.

Weg uit het paradijs

God stuurt de mens weg uit het paradijs. Sindsdien is ieder mens buiten de gemeenschap met God. Ieder mens heeft sindsdien ook de tijdelijke dood in het vooruitzicht. We moeten allemaal sterven.

Wie en hoe?

Adam en Eva en hun nageslacht hebben wel een belofte meegekregen. Een belofte van hoop. God zal de verhouding herstellen. Maar hoe zal dat gaan? Wie zal dat doen? Deze twee vragen staan in het Oude Testamant centraal. Het antwoord daarop wordt in de loop der eeuwen steeds duidelijker. Totdat God in het Nieuwe Testamant Zijn Zoon zendt en verkondigt dat Hij onze Verlosser wil zijn.

Jezus is de Redder

De moederbelofte wordt eeuwen later vervuld. Jezus Christus heeft de kop van de duivel vermorzeld. Hij is het Vrouwenzaad (‘Nageslacht’) wat de strijd met het slangenzaad is aangegaan. De duivel behaalde de overwinning niet maar heeft het onderspit moeten delven. De Heere Jezus gaf Zijn leven, stierf aan het kruis stond op de derde dag op uit de doden. Zo heeft Hij overwonnen.

Wil je vrede met God?

Wil je dat het weer goed is tussen God en jou? Vraag het maar aan Jezus. Hij is het Nageslacht. Hij verandert onze vriendschap met de duivel in vijandschap. Hij verandert onze vijandschap met God in liefde tot Hem. Hij stierf en stond op voor de schuld van anderen. Door Hem wordt de verhouding tussen God en mens hersteld.

Meer weten? Lees ook: Is het Evangelie uniek?
Bijbelcursus volgen?