Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Wat betekent Goede Vrijdag?

Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus gekruisigd is. Dit gebeurde ongeveer 2000 jaar geleden. God wilde de kruisiging van Zijn Zoon. Jezus moest sterven in de plaats van anderen, hoewel Hij onschuldig is. Zijn sterven heeft de toegang tot God geopend. Iedereen die in Hem gelooft, ontvangt het eeuwige leven.

Welkom in de kerk

Op Goede Vrijdag bent u van harte welkom in de kerk. We gedenken wat er eeuwen geleden op Goede Vrijdag is gebeurd. De dienst begint om 18.30 uur.

Wat gebeurde er precies?

De gebeurtenissen op Goede Vrijdag zijn nauwkeurig en uitgebreid vastgelegd door ooggetuigen. Je kunt het lezen aan het einde van de Bijbelboeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Op basis daarvan vertellen we de geschiedenis van Goede Vrijdag.

Het is onrustig in Jeruzalem

Jezus is bekend geworden. Het gerucht van zijn wonderen is als een lopend vuurtje door het Joodse land gegaan. Allerlei zieken bracht men tot Hem, en Hij genas ze. Zelfs doden zijn opgewekt. Veel mensen vragen zich af of Hij niet de Zoon van David is. Anderen zien in Hem de beloofde Messias.

De leiders van het volk irriteren zich steeds meer aan Hem. Ze kunnen Hem niet uitstaan. Ze kunnen niet tegen Hem op. Hij legt de wet anders en scherper uit. Hij spreekt met gezag. De Joodse Hoge Raad wil Hem uit de weg ruimen. Daarom is Hij gevangengenomen.

Onschuldig verklaard door Pilatus

Omdat Israël bezet gebied is, hebben de Joden de Romeinen nodig voor een veroordeling tot de dood. Ze nemen Jezus daarom mee naar Pilatus. Op dat moment is hij de Romeinse stadhouder. Ze beschuldigen Jezus dat Hij gezegd heeft de Christus, de Koning te zijn. Pilatus vraagt Hem of Hij de Koning van de Joden is. Jezus stemt toe, maar legt uit dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is.

Op de beschuldigingen van de Schriftgeleerden antwoordt Jezus niet. Hierover verwondert Pilatus verwondert zich. Hij concludeert dat Jezus onschuldig is.

Jezus óf Barabbas

Pilatus ziet geen reden om Jezus te veroordelen. Toch wil hij de Joden tevredenstellen. Op het Pascha heeft hij de gewoonte om een gevangene los te laten. Het volk mag nu kiezen wie: Jezus of Barabbas (een moordenaar). De Joodse leiders hebben het volk opgehitst dat ze voor Barabbas moeten kiezen. De menigte schreeuwt: “Weg met Hem! Laat Barabbas voor ons los”. Wat een vernedering voor Jezus, Die alleen maar het goede heeft gedaan!

Kruisig Hem

Niet veel later scandeert de menigte: “Kruisig Hem!” Ze roepen dit steeds harder. Pilatus weet hier geen raad mee. De Joden zeggen tegen Hem dat geen vriend van de keizer meer is, wanneer hij Jezus loslaat. Daarvoor zwicht hij. Hij levert Jezus over aan zijn soldaten om Hem te laten kruisigen.

Met de kruisbalk op weg

Naast Jezus zijn er twee misdadigers tot de kruisdood veroordeeld. Te voet gaan ze van het paleis van Pilatus op weg naar de plaats van terechtstelling. De dwarsbalk van hun kruis wordt op de schouders gelegd. Ze moeten die zelf naar de executieplaats dragen. Die is buiten Jeruzalem, op de heuvel Golgotha.

Huil niet over Mij

Een grote menigte van mensen volgt de optocht. Onder hen is ook een grote groep vrouwen. Ze hebben medelijden met Jezus en beklagen Hem. Jezus draait Zich om naar de vrouwen en zegt tegen hen: “Huil niet over Mij, maar over uzelf en uw kinderen.”

De kruisiging

Op Golgotha aangekomen worden ze gekruisigd, Jezus in het midden. Het staat kort en sober beschreven in het Evangelie: “Ze kruisigden Hem daar.” Naakt hangen ze aan het kruis. Terwijl de pijnscheuten door hun lichamen gaan, komt er bij Jezus geen klacht of verwensing over Zijn lippen, heel anders dan je zou verwachten bij iemand die gekruisigd wordt.

Jezus bidt

Jezus’ eerste woorden aan het kruis zijn een gebed voor zijn vijanden: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Wie is Hij toch, deze Jezus? Het moet toch opvallen dat Hij anders is. Niemand lijkt het te zien, zo gewoon mens is Hij, maar Hij is de Zoon van God.

Spot van de omstanders

Het volk kijkt toe. Ze lijken niet onder de indruk. Ze bespotten Jezus. De leiders en het volk roepen naar Hem: “Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Verlos Uzelf en kom af van het kruis!” De misdadigers aan weerszijden van Hem spotten eveneens. Ze verwijten Hem hetzelfde. Jezus beantwoordt de bijtende spot niet. Hij blijft gewillig hangen aan het vloekhout.

Heere, denk aan mij

Een van de misdadigers, naast Jezus, komt tot inkeer. Hij stopt met het bespotten van Jezus. Hij zegt het tegen zijn handlanger: “Wij ontvangen de straf die we verdiend hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” Vervolgens richt hij zich tot Jezus en vraagt Hem: “Denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.” Hij ziet in dat Jezus werkelijk dé Koning is. Hij lijdt koninklijk en is onderweg naar Zijn Koninkrijk. Het Koninkrijk van God. Hij vraagt Jezus om hem te gedenken.

Jezus belooft het paradijs

Jezus verwijt deze misdadiger niets. Hij geeft hem meer dan hij aan Jezus heeft gevraagd. Met Jezus mag hij in het paradijs binnengaan. Jezus verzekert het plechtig: “Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn!” Elke zondaar die tot Jezus vlucht wordt zo ontvangen. Hij krijgt genade, vergeving en het leven.

Totdat het donker wordt

Jezus hangt inmiddels al drie uur aan het kruis. Al 180 keer 60 seconden ondergaat Hij de ondragelijke pijn en de bijtende spot. Het is midden op de dag, om 12 uur als het helemaal donker wordt. Het wordt donker over de hele aarde. Niet door een zonsverduistering want tijdens Pascha is het volle maan. Het is een bovennatuurlijk ingrijpen van God.

Drie uur duisternis

De duisternis duurt drie uur. De mensen verstommen. Ze zijn misschien wel bang geworden onder dit ongewone natuurverschijnsel. Voor Jezus zijn dit zijn zwaarste uren aan het kruis. Met dat God het licht van de aarde wegneemt, trekt God Zichzelf terug. Hij verlaat de Zoon. Dit is de hel, zonder God, verlaten door God. Dit kan een gewoon mens niet dragen.

Daarom roept Jezus het na die drie uren uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Niemand kan begrijpen hoe zwaar dit lijden is geweest.

HET IS VOLBRACHT!

Na de duisternis zegt Jezus: “Mij dorst!” Daarna roept Hij met een laatste krachtsinspanning: “HET IS VOLBRACHT!” Zijn werk is af. Hij heeft de schuld betaald. Als laatste roept Hij: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest!” Wanneer Hij dat gezegd heeft, geeft Hij de geest. Hij is de Koning die de macht heeft om Zelf Zijn leven af te leggen en om het weer op te nemen.

God aanvaardt het offer van Zijn Zoon

Nadat Jezus gestorven is, laat God de Vader op aarde merken dat Hij het offer heeft aanvaard. In de tempel scheurt het voorhangsel. Een aardbeving scheurt de steenrotsen.

Jezus is de Zoon van God

Als de hoofdman over honderd dit alles ziet, wordt hij bang. Hij erkent dat Jezus een Rechtvaardige was. Hij roept het uit: “Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!”

Met Jezus in het paradijs

De Heere Jezus beloofde de moordenaar dat hij bij Hem in het paradijs zou zijn. Daar mag hij Zijn Heiland loven en prijzen. Uit genade werd hij gered, hij zocht God en hij vond Hem. Wie God zoekt zal Hem vinden en eeuwig voor Hem leven.

Nog altijd zijn er ook mensen die zonder God leven. Wanneer zij sterven, komt het niet goed. Zij worden door God verlaten. Nu klinkt het Evangelie van Jezus Christus. Hij stierf op Goede Vrijdag maar is opgestaan van de dood en leeft voor eeuwig. Zondaren zijn welkom bij Hem.

Waarom wilde Jezus dit doen?

De kruisdood overkwam Jezus niet. Hij wist wat er met Hem gebeuren zou. Hij is er niet voor weggelopen. Hij wilde Zijn leven geven voor anderen. Hij heeft het gedaan uit liefde voor Zijn Vader en uit liefde voor zondaren. We begrijpen het niet, maar verwonderen ons daarover.

Meer weten? Lees ook: Wat betekent Pasen?
Bijbelcursus volgen?